Članarina

Članstvo u Udruzi je dragovoljno. Odluku o visini članarine donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora za svaku kalendarsku godinu.Članarinu su dužni plaćati svi osim počasnih članova. Udruga ima,aktivne, podupiruće i počasne članove.

Broj:S-IV/2016
Na temelju članka 21. stavka 1. Statuta Policijske udruge hrvatskih branitelja Zagrebačke županije, Skupština Udruge je na sjednici održanoj dana 7. svibanj 2016. godine, donijela

Odluku o visini članarine i upisnine za 2016. godinu.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o visini članarine i upisnine uređuju se visina, rokovi i način plaćanja upisnine i članarine redovnih i novih članova Policijske udruge hrvatskih branitelja Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga).
II. VISINA UPISNINE
Članak 2.
Upisnina u članstvo Udruge određuje se u novčanom iznosu, a plaćaju ju je svi članovi Udruge prilikom upisa u članstvo Udruge osim počasnih članova.
(1) Upisnina u članstvo Udruge iznosi 130,00 kuna.
(2) Članovi Udruge upisninu plaćaju prilikom učlanjenja.
(3) Plaćanjem upisnine plaćena je članarina za tekuću godinu i dobiva se članska iskaznica.
III. VISINA ČLANARINE
Članak 3.
(1) Članarina članova Udruge određuje se u novčanom iznosu za vremensko razdoblje od jedne kalendarske godine.
(2) Visina i iznos članarine za 2016. godinu iznosi 100,00 kuna.
(3) Član Udruge dužan je plaćati članarinu svake godine do 1. Ožujka.
(4) Članovi koji se učlanjuju u zadnjem kvartalu ne trebaju platiti članarinu za godinu koja je u tijeku nego plaćaju članarinu za narednu godinu.
IV. NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE
Članak 4.
(1) Članovi Udruge članarinu plaćaju uplatom na žiro-račun Udruge i gotovinom.
V. ČLANSKA ZNAČKA
Članak 5.
(1) Članska značka se izrađuje na zahtjev aktivnih članova Udruge.
(2) Zahtjev se podnosi tajniku Udruge.
(3) Plaćanje izrade članske značke se obavlja odmah prilikom podnošenja zahtjeva.
(4) Iznos izrade članske značke iznosi 270,00 kuna.
(5) Cijena navedena u stavku 4. ovog članka ne odnosi se na komplet (značka u trostrukom etuiju)
(6) Cijena iz stavka 4. ovog članka  se može mijenjati ovisno o ponudi dobavljača.
VI. DUŽNOSTI TAJNIKA UDRUGE
 Članak 6.
(1) Tajnik Udruge vodi evidenciju o redovitom plaćanju članarine.
(2) Tajnik Udruge dužan je podnijeti izvješće o redovitosti plaćanja članarine članova Udruge, te upućenim opomenama Izvršnom odboru i Skupštini Udruge za razdoblje od jedne kalendarske godine.
(3) Tajnik Udruge dužan je poslati eletronički ili na drugi odgovarajući način opomenu članu Udruge ako je član Udruge zanemario dužnost plaćanja članarine više od mjesec dana od propisanog roka za plaćanje članarine iz članka 3. stavak 3. ove Odluke.
(4) Opomenuti član Udruge iz stavka 3. ovog članka mora platiti članarinu u roku od sedam dana od datuma primitka opomene.
(5) Tajnik Udruge dužan je podnijeti prijavu protiv člana Udruge ako:
(a) član ne plati članarinu u roku od sedam dana
(b) ako član Udruge ne plati članarinu u roku od dva mjeseca od propisanog roka za plaćanje članarine iz članka 3. stavak 3. ove Odluke .
VII. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE
Članak 7.
(1) Lakšom povredom članske odgovornosti smatrat će se kada:
(a) član Udruge ne plati članarinu u roku od sedam dana od datuma upućene mu opomene iz članka 6. stavka 4. ove Odluke;
(2) Težom povredom stegovne odgovornosti smatrat će se kada:
(b) član Udruge ne plati članarinu u roku od dva mjeseca od datuma iz članka 3. stavka 3. ove Odluke;
VIII.  ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
(1) Odluka će se objaviti na službenim mrežnim (web) stranicama Udruge.
(2) Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Zdenko Ostović
U Zagrebu,  18. siječnja 2017. godine

Povratak - Naslovnica