Članska iskaznica i značka

 

Broj: IO-II/2016
Na temelju članka 32. stavak 2., a u svezi članka 16. stavak 2. Statuta Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, Izvršni je odbor na sjednici održanoj 11. svibnja 2016. godine donio

PRAVILNIK

O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ZNAČKI ČLANA POLICIJSKE UDRUGE HRVATSKIH BRANITELJA
GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim se Pravilnikom propisuju izgled i sadržaj članske iskaznice i članske značke, postupak u slučaju gubitka, nestanka, vraćanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja članskih iskaznica i znački, vođenje evidencije o izdanim članskim iskaznicama i značkama Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Udruga).
II. ČLANSKA ISKAZNICA
Članak 2.
(1) Članska se iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) obavezno izdaje članovima koji ispunjavaju propisane uvjete iz članka 13.,14. i 15. Statuta
(2) Članovi mogu biti aktivni, počasni i podupirući.
(3) Na temelju Odluke Izvršnog odobora o prijemu u članstvo, iskaznicu izdaje tajnik Udruge.
Članak 3.
(1) Iskaznica se izrađuje kao plastična kartica pravokutnog oblika tehnikom offset tiska u nijansi bijele boje veličine 86X54 mm, s otisnutim službenim grbovima i osobnim podacima člana (ime, prezime i OIB).
Članak 4.
(1) Prednja strana (lice) iskaznice koja se izdaje svim članovima sadrži:
– na lijevoj strani grb Republike Hrvatske
– na desnoj strani grb Udruge PUHBZGŽ
(2) Između grbova se u sredini nalazi tekst »POLICIJSKA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE«
(3) Na lijevoj strani ispod grba Republike Hrvatske nalazi se fotografija člana Udruge dimenzija 30 x 35 mm;
(4) Desno od fotografije, ispod natpisa iz točke 2. ovog stavka, ispisan je tekst »ČLANSKA ISKAZNICA«
(5) Ispod teksta »ČLANSKA ISKAZNICA« u okviru tamnoplave boje upisano je ime i prezime člana.
(6) U okviru tamnoplave boje ispod upisanog imena i prezimena člana upisan je OIB člana.
(7) Ispod tamnoplavog okvira u kojem su upisani podaci člana udruge ispisana je oznaka članstva A ili P te članski broj iskaznice. Slovna oznaka članstva označavaju: A – aktivne članove, P – podupiruće članove.
Članak 5.
(1) Nositelj iskaznice iz članka 4. ovog Pravilnika dokazuje članstvo u Udruzi.
III. ČLANSKA ZNAČKA
Članak 6.
(1) Pravo na člansku značku imaju isključivo aktivni članovi Udruge.
(2) Članska značka izdaje se na osobni (pismeni) zahtjev.
(3) Izdavanje članske značke odobrava Izvršni odbor Udruge nakon uvida u aktivnost člana.
Članak 7.
(1) Članska značka Udruge veličine je 60 mm i sastoji se od triju dijelova. Vanjski krug izrađen je od mesinga zlatne boje s reljefom hrvatskog pletera. Vanjski srebrni krug promjera je 45 mm i u polukrugu je plavim tiskanim slovima ugraviran natpis POLICIJA. Središnji je dio srebrne boje, a u njemu se nalazi natpis RH plave boje. Iza natpisa RH lepezasto se prema gore širi devet zraka, a ispod natpisa RH lepezasto se prema dolje širi pet zraka. Ispod natpisa se nalazi lenta srebrne boje na kojoj je tiskanim slovima plave boje ugravirano skraćeno ime Udruge: PUHBZGŽ. Ispod natpisa ugraviran je broj značke koji je identičan broju članske iskaznice aktivnog člana.
(2) Članska se značka nalazi u kožnom trostrukom etuiju tamnoplave boje, zalijepljena ispod natpisa POLICE ASSOCIATION koji je  zlatne boje.
(3) U etuiju se nalazi i prostor za člansku iskaznicu.
IV. EVIDENCIJA
Članak 8.
(1) U popisu članova uz obavezne podatke propisane člankom 12. stavak 4. Zakona o udrugama za svakog se pojedinog člana dodaju podaci o broju članske iskaznice i broju članske značke.
V. GUBITAK ČLANSKE ISKAZNICE I ZNAČKE
Članak 9.
(1) Član koji izgubi člansku značku ili iskaznicu ili na drugi način ostane bez njih dužan je o tome odmah obavijestiti predsjednika, dopredsjednika ili tajnika Udruge.
(2) Ako su članska značka i/ili iskaznica ukradene, krađu je obavezno prijaviti najbližoj policijskoj postaji koja će o istom sastaviti službenu zabilješku. Službena će zabilješka biti temelj za izdavanje nove značke i iskaznice.
(3) Nova članska značka i iskaznica izdaju se s novim brojem, dok se stari brojevi iskaznice i značke poništavaju i postaju nevažećima.
(4) Član koji zbog vlastite nepažnje izgubi ili ošteti člansku značku ili iskaznicu izdavanje nove plaća u dvostrukom iznosu.
(5) U slučaju da se naknadno pronađe izgubljena ili ukradena članska značka i iskaznica, iste se pohranjuju u sjedištu Udruge.
(6) Troškove izrade nove iskaznice i značke snosi član Udruge.
VI. ODGOVORNOST ČLANOVA
Članak 10.
(1) Član koji zbog stegovne odgovornosti bude isključen iz Udruge na temelju Odluke Suda časti Udruge gubi status člana Udruge i obvezan je vratiti člansku iskaznicu i značku.
(2) Član koji na osobni zahtjev napusti članstvo, samim time gubi status člana Udruge , također je dužan u prostorije udruge donijeti člansku iskaznicu na poništenje (bušenje) te vratiti člansku značku i etui.
(3) Član koji zbog neplaćanja članarine za period 2 (dvije) ili više godina gubi status člana udruge, te će se sukladno tome brisati iz evidencije članstva,također je obvezan vratiti člansku iskaznicu i značku.
(4) Član koji je izgubio status aktivnog člana iz razloga navedenih u st. 1, st.2 i st.3. ovog članka, te se ogluši i ne vrati člansku iskaznicu i značku sukladno ovom Pravilniku biti će prijavljen nadležnim tijelima sukladno zakonu. Udruga se u potpunosti ograđuje od takvog člana i njegovih eventualnih zlouporaba nevraćene značke i iskaznice.
Članak 11.
(1) Svi aktivni članovi koji posjeduju člansku značku i iskaznicu, ako istu zlouporabe, podliježu zakonima Republike Hrvatske i odgovornosti sukladno Statutu Udruge.
Članak 12.
(1) Člansku značku i iskaznicu najstrože je zabranjeno davati drugoj osobi.
VII. PONIŠTAVANJE ČLANSKIH ISKAZNICA I ZNAČKI
Članak 13.
(1) Ako je nastupio događaj iz članka 9. i članka 10. stavak 1. i stavak 2. ovog Pravilnika. poništavaju se brojevi članskih znački i iskaznica te se objavljuju na internetskoj stranici udruge.
(2) Odluka o poništavanju brojeva članske iskaznice i članske značke objavljuje se na internetskoj stranici Udruge u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
(3) Broj Odluke o poništavanju upisuje se u evidenciju iz članka 8. stavak 1. ovog Pravilnika.
VIII. STUPANJE NA SNAGU
Članak 14.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
 

 

 PREDSJEDNIK
Zdenko Ostović

 

Zagreb, 05. svibnja 2018.

Povratak - Naslovnica