Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Udruge, a član Nadzornog odbora ne može istodobno biti član ni jednog drugog tijela Udruge.
Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran i podnosi izvješće o svojem radu Predsjedniku Udruge, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.
U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju dužnosnika i tijela Udruge, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvješćuje Predsjednika Udruge, Izvršni odbor Udruge i Skupštinu Udruge, uz prijedlog mjera i postupaka sa ciljem sprječavanja takvog stanja.
Članovi Nadzornog odbora su samostalno tijelo Udruge, ali i oni podliježu stegovnim normama i jurisdikciji Suda časti Udruge.

Nadzorni odbor čine:
1. Marijan Vlašec, predsjednik
2. Željko Batur, član
3. Bernard Majdak, član

Nadzorni odbor Udruge:
– nadzire rad svih Tijela Udruge najmanje jednom u šest mjeseci,
– nadzire materijalno-financijsko poslovanje, gospodarenje sa imovinom Udruge najmanje jednom polugodišnje, za što može angažirati neovisne financijske revizore,
– prema potrebi i na zahtjev Tijela Udruge Nadzorni odbor može nenajavljeno izvršiti nadzor pravilnosti i zakonitosti djelovanja određenih tijela i dužnosnika Udruge te o zatečenom stanju odmah sastaviti izvješće koje dostavlja na uvid nadležnim tijelima i predsjedniku Udruge i Tijelu nad kojim je obavljen nadzor.
Nadzorni odbor može samostalno pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv dužnosnika, čelnika Tijela ili pripadnika Udruge, ako su za to stečeni uvjeti predviđeni ovim Statutom.
Nadzorni odbor je nadležan i za sporove nastale u svezi sa izborom članova i dužnosnika na izbornoj Skupštini Udruge.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine, a njihov izbor se može i ponoviti.