Pristupnica

Pristupnica za prijem u članstvo

Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete određene Statutom Udruge za učlanjenje sukladno čl. 13., 14. i 15. Statuta s danom potpisanog odobrenja za prijem u članstvo Udruge. Odluku o prijemu u članstvo donosi Izvršni odbor Udruge. Udruga ima aktivne, podupiruće i počasne članove. Podupirući i počasni članovi ne mogu birati, niti biti birani u Tijela Udruge.

» Opširnije o članstvu

 
ČLANSTVO UDRUGE
Članak 12.
 (1) Članstvo u Udruzi dragovoljno je.
(2) Udruga ima aktivne, podupiruće i počasne članove.
 Članak 13.
(1) Aktivnim članom Udruge može postati bilo koja osoba koja dokaže da je bila pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava policije ili bilo koje ustrojstvene jedinice MUP-a RH iz vremena Domovinskog rata, te je kao takva imala ili sada ima prebivalište na području PU Zagrebačke, i koja prihvaća načela, program i Statut Udruge, izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.
(2) Aktivni član Udruge koji ne plati članarinu do 1. ožujka za tekuću godinu nema pravo birati niti može biti biran u tijela Udruge. Nakon što član podmiri dugovanja za članarinu ponovno stječe izborno pravo.
(3) Član koji ne plati članarinu za jednu (1) godinu briše se iz članstva i gubi sva stečena prava.
Članak 14.
(1) Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je:
 – član uže obitelji poginulog,  nestalog ili umrlog pripadnika MUP-a
(2) Odluku o prijemu počasnog člana donosi Izvršni odbor Udruge.
(3) Počasni član može birati ali ne može biti biran u tijela Udruge.
Članak 15.
(1) Podupirući član udruge može postati fizička i pravna osoba koja svojim financijskim ili materijalnim djelovanjem podupire rad Udruge i doprinosi ostvarivanju njenih ciljeva te podupire vrijednosti Domovinskog rata i  doprinosi ugledu Republike Hrvatske
(2) Odluku o prijemu podupirućeg člana donosi Izvršni odbor Udruge.
(3) Podupirući član ne može birati, niti može biti biran u Tijela Udruge.
(4) Prijedlog o prijemu podupirućeg člana donosi predsjednik ili dopredsjednik Udruge. Prijedlog potvrđuje Izvršni odbor, koji donosi odluku o prijemu podupirućeg člana u Udrugu.
 Članak 16.
(1) Aktivnim članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete iz članka 13. i kojoj je Izvršni odbor odobrio učlanjenje. S danom potpisane odobrene pristupnice za prijem u članstvo član se obvezuje  na uplatu članarine.
(2) Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu osim počasnih članova. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kojom se dokazuje pravovaljanost članstva u Udruzi.
(3) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Izvršni odbor Udruge.Aktivni članovi mogu zatražiti i člansku značku. Sadržaj i izgled članske iskaznice i značke kao i ostala pravila propisati će se posebnim aktom.
(4) Udruga vodi evidenciju članova elektronički. Evidencija članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupa udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
(4) Evidencija članova uvijek mora biti dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
 Članak 17.
 (1) Izvršni odbor donosi odluku o odbijanju pristupnice kada utvrdi postojanje okolnosti koje priječe primitak u članstvo Udruge.
(2) Odluka o odbijanju pristupnice mora biti obrazložena s poukom o pravu na žalbu.
(3) Žalbu o odbijanju Pristupnice u članstvo može podnijeti  samo potpisnik pristupnice u roku 8 dana od dana prijema negativne odluke.
Članak 18.
O žalbi na odbijanje pristupnice za članstvo odlučuje Časni sud konačnom odlukom i to:
  1. odbija žalbu i potvrđuje odluku izvršnog odbora o odbijanju pristupnice
  2. uvažava žalbu i poništava odluku izvršnog odbora
  3. potvrđuje i prihvaća pristupnicu za članstvo
Članak 19.
(1) Aktivni član Udruge ima pravo:
– birati i biti biran u sva tijela Udruge,
– sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,
– biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima,
– tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takva propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima.
Članak 20.
(1) Član Udruge ima obveze:
 – provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
 – pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i dugih općih akata,
 – provoditi odluke Tijela Udruge,
 – čuvati interese i ugled Udruge,
 – poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
 – redovito plaćati članarinu (osim počasnih članova).
Članak 21.
(1) Odluku o visini, rokovima i načinu plaćanja članarine redovnih i novih članova Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora za svaku kalendarsku godinu.
 

» Zatvori

puhbzgz_pristupnica

Preuzmi pristupnicu

 

 

 

 


Povratak - Naslovnica