Skupština udruge

Skupština Udruge PUHBZGŽ je najviše tijelo Udruge i čine ju svi aktivni,podupiruči i počasni članovi Udruge.

– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
– bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti na izbornoj sjednici Skupštine,
– donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo Udruge,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga,
– donosi plan rada Udruge, na prijedlog predsjednika i Izvršnog odbora Udruge,
– donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge
– razmatra i usvaja izvješća o radu Tijela Udruge,
– odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama Statuta, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor.
Skupština razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama Statuta, kao i druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom. Kvorum Skupštine čini natpolovičan broj pozvanih članova Udruge koji su platili članarinu za proteklu kalendarsku godinu i članarinu za tekuću godinu.