Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije, održana 18. siječnja 2016., donijela je
STATUT
Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim se statutom reguliraju odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima važnima za djelovanje Policijske udruge hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Članak 2.
(1) Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu Udruga) u smislu članka 4. Zakona o Udrugama, dragovoljna je udruga pripadnika djelatnog ili pričuvnog sastava policije ili bilo koje ustrojstvene jedinice MUP-a RH iz vremena Domovinskog rata, koji su, kao takvi imali ili sada imaju prebivalište na području PU Zagrebačke, te se, radi zaštite i promicanja interesa članova i drugih interesa i ciljeva te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.
(2) Ovim se Statutom utvrđuje da će se donijeti odluka o pristupanju Udruge u Zajednicu udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije RH.
(3) Policijska udruga hrvatskih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Policijska udruga hrvatskih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije je neprofitna pravna osoba.
NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE
Članak 3.
(1) Naziv Udruge je: Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
(2) Skraćeni naziv Udruge je: PUHBZGŽ.
Članak 4.
(1) Sjedište Udruge je u Zagrebu.
(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.
PODRUČJE DJELOVANJA UDRUGE
Članak 5.
(1) Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
(2) Udruga može imati ogranke na razini pojedinih gradova i općina u županiji.
(3) Područje djelovanja, sukladno ciljevima, je promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije grada Zagreba i Zagrebačke županije.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUGE
Članak 6.
(1) Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.
(2) Izvršni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.
OBILJEŽJA UDRUGE
Članak 7.
(1) Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.
(2) Znak Udruge okruglog je oblika, uokviren pleterom zlatne boje, u sredini kojeg je natpis RH plave boje. Ispod natpisa nalazi se lenta na kojoj je tiskanim plavim slovima ispisan skraćeni naziv Udruge: PUHBZGŽ. Iza natpisa RH, lepezasto prema gore, širi se devet zraka. Ispod natpisa RH, lepezasto prema dolje (prema lenti) širi se pet zraka.
(3) Zastava Udruge plave je boje, pravokutnog oblika promjera 2×1 m, opšivena resicama zlatnožute boje. U sredini zastave nalazi se znak Udruge. Na vrhu zastave tiskanim je slovima bijele boje ispisano POLICIJSKA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA, a pri dnu ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.
(4) Pečat Udruge okruglog je oblika promjera 4 mm, s grbom udruge u sredini, a po obodu pečata ispisano je Policijska udruga hrvatskih branitelja grada Zagreba i Zagrebačke županije.
(5) Dan Udruge je 7. svibnja.
JAVNOST RADA UDRUGE
Članak 8.
(1) Djelovanje Udruge javno je.
(2) Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su hrvatskim zakonima i Statutom Udruge određena kao vojna, službena i poslovna tajna.
– Vojnom se tajnom smatraju svi dokumenti i podaci koji se odnose na ratni ustroj, jačinu i sastav te ratno djelovanje pripadnika policije tijekom Domovinskog rata, osim podataka o ratnom putu koji su već poznati hrvatskoj javnosti iz autoriziranih intervjua, odobrenih audio ili video zapisa djelovanja policije, što je objavljeno u hrvatskom tisku ili elektronskim medijima.
– Službenom se tajnom smatraju osobni podaci pojedinih pripadnika policije iz Domovinskog rata, podaci koji se odnose na idejne projekte Udruge te drugi podaci koje nadležna tijela Udruge proglase službenom tajnom.
– Poslovnom se tajnom smatraju Planovi i programi rada Udruge te ostali dokumenti koje nadležna tijela Udruge proglase poslovnom tajnom.
(3) Dokumenti i podaci koji su označeni kao službena i poslovna tajna mogu se priopćiti javnosti kada to odobri tijelo Udruge koje ih je proglasilo službenom ili poslovnom tajnom.
(4) Udruga je dužna izvijestiti javnost i svoje članstvo o svojoj djelatnosti posredstvom izvješća, priopćenja u medijima, konferencijama za tisak ili godišnjim biltenima i glasilima.
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOST UDRUGE
Članak 9.
(1) Temeljno programsko usmjerenje Udruge je sveobuhvatno i neprekidno djelovanje predsjednika i svih tijela Udruge, kako bi se:
– promicalo temeljne vrijednosti Domovinskog rata,
– promicala herojska djela, žrtve i ideali pripadnika hrvatske policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– zaštitio društveni status, dostojanstvo, čast, ugled i vitalni interesi članova Udruge kao i interesi obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika policije.
Članak 10.
(1) Ciljevi Udruge su:
– okupljanje što većeg broja članova Udruge,
– dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale, ali i na pobjede, podvige, uspjehe i herojska djela pripadnika policije tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika policije te pomoć u njihovoj prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugih državnih službi, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– okupljanje i povezivanje svih ogranaka na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije u Policijsku udrugu hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata,
– organizirano pružanje potpore i pomoći bivšim pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema,
– materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
– posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih pripadnika policije iz Domovinskog rata,
– iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj,
– očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.
Članak 11.
(1) Ciljevi Udruge ostvaruju se:
– iniciranjem i poticanjem pisanja znanstvenih studija, stručnih članaka, kronika, brošura, knjiga, kazališnih predstava, dokumentarnih i igranih filmova te radio emisija s obradom tema iz Domovinskog rata i uloge policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova o načinu prevladavanja socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, statusnih i pravnih problema pripadnika policije u poratnom razdoblju,
– stalnim praćenjem i ukazivanjem na poteškoće u životu, pozitivnih zakonskih odredbi koje se odnose na prava hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, poglavito pripadnika policije,
– davanjem mišljenja nadležnim tijelima Republike Hrvatske, odnosno sudjelovanje u pripremi, izradi i provedbi zakonskih i podzakonskih pravila kojima se pravno uređuju status, prava i obveze pripadnika policije u mirnodopskom razdoblju,
– potporom i sudjelovanjem u organiziranju pravne pomoći pripadnicima policije iz Domovinskog rata u pravnim postupcima pred hrvatskim i stranim sudovima, u vezi njihova sudjelovanja u Domovinskom ratu,
– organiziranjem humanitarnih i drugih akcija u cilju prikupljanja novčane i druge pomoći socijalno najugroženijim pripadnicima Udruge, kao i obiteljima poginulih i nestalih te teških i nepokretnih invalida pripadnika policije iz Domovinskog rata,
– pružanje svekolike potpore obiteljima poginulih i nestalih te teških i nepokretnih invalida pripadnika policije,
– pružanje pomoći u organizaciji primjerene komemoracije i pogreba svakom umrlom pripadniku policije uz mogućnost sudjelovanje pripadnika Počasnog policijskog stroja,
– dodjela odličja pripadnicima Udruge za njihov doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
– dodjela nagrada, priznanja i spomenica članovima Udruge za ustrajan, požrtvovan i kvalitetan rad na korist cjelokupnog članstva Udruge,
– dodjela priznanja i spomenica zaslužnim građanima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu koji pridonose uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge,
– dostojno obilježavanje Dana Udruge,
– dostojno obilježavanje godišnjica pogibije, svakog pripadnika policije za vrijeme Domovinskog rata,
– suradnja, razmjena iskustva u djelovanju i povezivanje sa srodnim udrugama proizašlima iz Domovinskog rata i policije,
– pomoć i potpora članovima Udruge u organizaciji njihova dušobrižništva, organiziranje zabavnih, kulturnih, športskih i drugih djelatnosti, radi održavanja i unaprjeđenja tjelesnog i duhovnog zdravlja članova Udruge i njihove obitelji, te njihovo osiguranje.
(2) Radi ostvarivanja svojih ciljeva, tijela i dužnosnici Udruge imaju pravo i obvezu surađivati sa svim državnim tijelima, državnim dužnosnicima i drugim relevantnim društveno-političkim i društvenim organizacijama, pravnim osobama, pojedincima i vjerskim zajednicama.
ČLANSTVO UDRUGE
Članak 12.
(1) Članstvo u Udruzi dragovoljno je.
(2) Udruga ima aktivne, podupiruće i počasne članove.
Članak 13.
(1) Aktivnim članom Udruge može postati bilo koja osoba koja dokaže da je bila pripadnik djelatnog ili pričuvnog sastava policije ili bilo koje ustrojstvene jedinice MUP-a RH iz vremena Domovinskog rata, te je kao takva imala ili sada ima prebivalište na području PU Zagrebačke, i koja prihvaća načela, program i Statut Udruge, izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.
(2) Aktivni član Udruge koji ne plati članarinu do 1. ožujka za tekuću godinu nema pravo birati niti može biti biran u tijela Udruge. Nakon što član podmiri dugovanja za članarinu ponovno stječe izborno pravo.
(3) Član koji ne plati članarinu za jednu (1) godinu briše se iz članstva i gubi sva stečena prava.
Članak 14.
(1) Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je:
– član uže obitelji poginulog, nestalog ili umrlog pripadnika MUP-a
(2) Odluku o prijemu počasnog člana donosi Izvršni odbor Udruge.
(3) Počasni član može birati ali ne može biti biran u tijela Udruge.
Članak 15.
(1) Podupirući član udruge može postati fizička i pravna osoba koja svojim financijskim ili materijalnim djelovanjem podupire rad Udruge i doprinosi ostvarivanju njenih ciljeva te podupire vrijednosti Domovinskog rata i doprinosi ugledu Republike Hrvatske
(2) Odluku o prijemu podupirućeg člana donosi Izvršni odbor Udruge.
(3) Podupirući član ne može birati, niti može biti biran u Tijela Udruge.
(4) Prijedlog o prijemu podupirućeg člana donosi predsjednik ili dopredsjednik Udruge.Prijedlog potvrđuje Izvršni odbor,koji donosi odluku o prijemu podupirućeg člana u Udrugu.
Članak 16.
(1) Aktivnim članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete iz članka 13. i kojoj je Izvršni odbor odobrio učlanjenje. S danom potpisane odobrene pristupnice za prijem u članstvo član se obvezuje na uplatu članarine.
(2) Članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu osim počasnih članova. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu kojom se dokazuje pravovaljanost članstva u Udruzi.
(3) O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Izvršni odbor Udruge.Aktivni članovi mogu zatražiti i člansku značku. Sadržaj i izgled članske iskaznice i značke kao i ostala pravila propisati će se posebnim aktom.
(4) Udruga vodi evidenciju članova elektronički. Evidencija članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) OIB-u,datumu rođenja,datumu pristupa udruzi,kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
(5) Evidencija članova uvijek mora biti dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Članak 17.
(1) Izvršni odbor donosi odluku o odbijanju pristupnice kada utvrdi postojanje okolnosti koje priječe primitak u članstvo Udruge.
(2) Odluka o odbijanju pristupnice mora biti obrazložena s poukom o pravu na žalbu.
(3) Žalbu o odbijanju Pristupnice u članstvo može podnijeti samo potpisnik pristupnice u roku 8 dana od dana prijema negativne odluke.
Članak 18.
O žalbi na odbijanje pristupnice za članstvo odlučuje Časni sud konačnom odlukom i to:
1. odbija žalbu i potvrđuje odluku izvršnog odbora o odbijanju pristupnice
2. uvažava žalbu i poništava odluku izvršnog odbora
3. potvrđuje i prihvaća pristupnicu za članstvo
Članak 19.
(1) Aktivni član Udruge ima pravo:
– birati i biti biran u sva tijela Udruge,
– sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima,
– biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima,
– tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takva propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima.
Članak 20.
(1) Član Udruge ima obveze:
– provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
– pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i dugih općih akata,
– provoditi odluke Tijela Udruge,
– čuvati interese i ugled Udruge,
– poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
– redovito plaćati članarinu (osim počasnih članova).
Članak 21.
(1) Odluku o visini, rokovima i načinu plaćanja članarine redovnih i novih članova Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog Izvršnog odbora za svaku kalendarsku godinu.
OBVEZE ČLANOVA U TIJELIMA UDRUGE
Članak 22.
(1) Izabrani članovi u Tijela Udruge imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.
(2) Izabrani članovi u Tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica Tijela Udruge u koje su izabrani, kao i radu sjednice Skupštine Udruge.
(3) O svom radu u Tijelima Udruge izabrani su članovi dužni podnositi izvješća i o njima raspravljati s članovima Udruge, kao i o svim važnim pitanjima iz područja svog djelokruga rada.
STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA UDRUGE
Članak 23.
(1) Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih akata, programa i propisa Udruge.
PRESTANAK ČLANSTVA U UDRUZI
Članak 24.
(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
1. isključivanjem iz članstva
2. istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
3. smrću člana
(2) Član Udruge može biti isključen ako:
– zlorabi svoje članstvo na bilo koji način
– počini teže kazneno djelo
– svojim postupanjem šteti ugledu Udruge
– nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom
(3) Odluku o isključivanju donosi Sud časti Udruge. Protiv odluke o isključenju nije dopuštena žalba. Odluka Suda časti Udruge je konačna.
(4) Član koji je povrijedio bilo koji akt o članstvu i koji je na bilo koji način naštetio ugledu Udruge nema pravo ni na kakvu pomoć od Udruge i Udruga se od takvih članova ograđuje.
USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA
Članak 25.
(1) Udruga je jedinstven i nedjeljiv oblik organiziranja, djelovanja i rada svih ogranaka i članova udruge koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem Tijela i dužnosnika Udruge.
(2) Izvršni odbor obnaša zadaću okupljanja novih članova i provedbe postupka osnivanja. Ustrojstveni oblici Udruge osnivaju se u skladu s odlukom Izvršnog odbora Udruge.
TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE
Članak 26.
(1) Udruga ima Tijela i dužnosnike.
(2) Tijela Udruge su:
– Skupština,
– Izvršni odbor,
– Nadzorni odbor,
– Sud časti.
(3) Dužnosnici Udruge su:
– predsjednik Udruge,
– dopredsjednik Udruge,
– tajnik Udruge,
(4) Ogranci imaju predsjednika ogranka.
SKUPŠTINA UDRUGE
Članak 27.
(1) Skupštinu Udruge čine svi aktivni članovi Udruge.
(2) Skupština Udruge najviše je tijelo Udruge. Razmatra pitanja koja su joj stavljena u nadležnost odredbama ovog Statuta te druga pitanja koja predlaže Izvršni odbor.
ZADAĆA I OVLASTI SKUPŠTINE UDRUGE
Članak 28.
(1) Skupština Udruge:
– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika,Tajnika i rizničara
– bira i razrješava dužnosnike udruge
– bira i razrješava Izvršni i Nadzorni odbor te Sud časti
– donosi odluku o prijemu počasnih članova u članstvo Udruge
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Udruga,
– donosi financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu
– izvješće o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Tijela Udruge,
– odlučuje o promjeni imena ili znaka Udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.
(2) Skupština Udruge radi prema Poslovniku o radu kojeg sama usvaja na sjednici.
SJEDNICE SKUPŠTINE UDRUGE
Članak 29.
(1) Na sjednicu Skupštine pozivaju se elektroničkim, javnim, pojedinačnim pismenim ili drugim pozivom članovi Udruge najmanje sedam (7) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
(2) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih. Kvorum Skupštine čini natpolovičan broj aktivnih članova Udruge.
(3) Ako se na sjednicu Skupštine ne odazove natpolovična većina aktivnih članova Udruge, Skupština se odgađa 30 minuta. Skupština je potom pravovaljana ako je na istoj nazočno najmanje 20 aktivnih članova Udruge.
(4) Skupštinu vodi predsjednik Udruge, dopredsjednik ili predsjednik Radnog predsjedništva.
Članak 30.
(1) Sjednice Skupštine Udruge mogu biti redovne,izborne i izvanredne.
(2) Redovna sjednica skupštine Udruge održava se najmanje jednom godišnje, a svake četiri (4) godine održava se redovna izborna sjednica Skupštine.
(3) Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge.
(4) Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge prema potrebi na temelju:
– odluke Izvršnog odbora Udruge,
– odluke Nadzornog odbora Udruge,
– odluke Suda časti,
– pismenog zahtjeva najmanje 1/3aktivnih članova Udruge.
(5) Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva.
(6) Ako predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge u navedenom roku, nakon isteku roka izvanrednu sjednicu Skupštine Udruge saziva Tijelo koje je podnijelo zahtjev.
(7) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Udruge upisana u registar udruga RH ili najmanje 1/3 aktivnih članova Udruge upisanih u evidenciju članova prije isteka mandata tijelima Udruge.
IZVRŠNI ODBOR UDRUGE
Članak 31.
(1) Izvršni odbor Udruge čine predsjednik Udruge, dopredsjednik, tajnik, i dva člana.
(2) Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.
(3) U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan ubraja se i vrijeme mandata člana umjesto kojeg je isti imenovan.
ZADACI I OVLASTI IZVRŠNOG ODBORA UDRUGE
Članak 32.
(1) Izvršni odbor Udruge izvršno je tijelo koje pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva Udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove, zaduženo je za uspostavu i održavanje suradnje s drugim Udrugama, organizacijama i tijelima državne uprave.
(2) Izvršni odbor Udruge:
– donosi opće i pojedinačne akte i odluke Udruge u skladu sa Statutom Udruge,
– brine o provedbi donesenih odluka radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
– utvrđuje prijedlog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta,
– priprema sjednice Skupštine Udruge,
– predlaže Skupštini Udruge godišnji plan rada i drugih aktivnosti Udruge,
– upravlja imovinom Udruge i predlaže Skupštini financijski plan za sljedeće razdoblje,
– provodi odluke Skupštine Udruge,
– pokreće različite projekte Udruge,
– imenuje povjerenstva za izvršenje pojedinih zadataka i aktivnosti Udruge,
– povezuje djelatnosti Tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihov rad,
– osigurava uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća,
– predlaže kandidate za dodjelu priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koje su bitno pridonijele uspješnom ostvarivanju ciljeva Udruge,
– obavlja i druge zadaće u skladu s odredbama Statuta.
(3) Ukoliko član Izvršnog odbora ne izvršava svoje obveze ili je trajno spriječen u izvršavanju istih ,na njegovo mjesto Izvršni odbor može kooptirati najviše do tri člana Izvršnog odbora na prijedlog predsjednika Udruge.
(4) Izvršni odbor pokreće vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti Udruge na prijedlog predsjednika Udruge.
(5) Izvršni odbor za svoj rad odgovora Skupštini Udruge.
Članak 33.
(1) Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Udruge, u pravilu najmanje četiri puta godišnje.
(2) Na sjednicu Izvršnog odbora pozivaju se predsjednici Nadzornog odbora i Suda časti koji nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.
(3) Sjednica Izvršnog odbora Udruge pravovaljana je ako je na njoj nazočno više od pola njenih članova. Izvršni odbor Udruge donosi zaključke i odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
(4) Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 34.
(1) Predsjednik je najviši dužnosnik Udruge.
(2) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost rada Udruge te osigurava redovito djelovanje svih Tijela Udruge. Predsjednik čuva interese i ugled Udruge.
(3) Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, a protekom mandata može biti ponovno biran. Predsjednik Udruge ne može biti podupirući član.
(4) Predsjednik Udruge za svoj rad odgovora Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.
Članak 35.
(1) Predsjednik Udruge:
– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Izvršnog odbora,
– saziva i vodi sjednice Skupštine Udruge i sjednice Izvršnog odbora te u ime Udruge potpisuje akte donesene na sjednicama,
– podnosi redovita izvješća o svom radu Skupštini Udruge,
– odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini Udruge,
– sudjeluje u planiranju djelovanja Udruge, kreiranju financijskog plana Udruge te brine o racionalnom i svrhovitom korištenju pokretne i nepokretne imovine Udruge,
– daje izjave i priopćenja za javnost,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.
(2) Predsjednik Udruge može ovlastiti dopredsjednika ili člana Izvršnog odbora Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili nenazočnosti.
Članak 36.
(1) Predsjednik Udruge u svakom trenutku ima pravo uvida u rad i odluke pojedinih ogranka, klubova, povjerenstava, radnih grupa te ima pravo tražiti objašnjenja i uvid u financijsko poslovanje i financijsku dokumentaciju.
(2) Predsjednik Udruge može zaustaviti provođenje odluke Tijela Udruge koja, po njegovom mišljenju, nije u skladu s odredbama Statuta Udruge i o tome zatražiti očitovanje Nadzornog odbora.
(3) Odluka Nadzornog odbora o spornoj odluci konačna je i izvršna.
DOPREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 37.
(1) Dopredsjednik Udruge aktivno sudjeluje u radu Izvršnog odbora Udruge te pridonosi ostvarenju ciljeva Udruge, kroz preuzimanje i prihvaćanje obveze koje mu dodijeli Predsjednik Udruge, a u skladu s godišnjim planom rada Udruge.
(2) Dopredsjednik Udruge:
– koordinira rad pojedinih ogranaka,odbora, povjerenstva i radnih grupa sukladno
planu rada Izvršnog odbora Udruge,
– sudjeluje u provedbi svih ostalih zadaća iz djelokruga rada Predsjednika, ako ga Predsjednik za to ovlasti.
(3) Dopredsjednik ima mandat u trajanju od četiri godine, a protekom mandata može biti ponovno biran na to dužnosničko mjesto. Dopredsjednik Udruge ne može biti podupirući član.
(4) Dopredsjednik se bira na Skupštini Udruge na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.
TAJNIK UDRUGE
Članak 38.
(1) Tajnik Udruge osigurava pravilan rad i redovno organizacijsko i administrativno-¬tehničko funkcioniranje svih tijela Udruge, obavlja i ostale slične poslove uz odobrenje i na zahtjev Predsjednika, dopredsjednika ili Izvršnog odbora i Udruge, sa svrhom ostvarenja ciljeva Udruge, a posebno:
– priprema radne materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine Udruge i potrebnu dokumentaciju nužnu za redovan rad tijela i dužnosnika Udruge,
– vodi zapisnik na sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine Udruge,
– koordinira i organizira pravilno funkcioniranje administrativno-tehničkih i drugih uredskih poslova u prostorijama tijela i dužnosnika Udruge,
– predlaže Poslovnike o radu tijela Udruge,
– dnevno kontaktira s članovima Udruge i tijelima članica Udruge, uočava probleme i prenosi ih nadležnim tijelima i dužnosnicima Udruge radi rješavanja,
– saziva i organizira tiskovne konferencije te uspostavlja kontakt s predstavnicima medija,
– uspostavlja svakodnevne kontakte i suradnju sa svim članicama Udruge i drugim Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te drugim tijelima vlasti i građana RH,
– vodi evidenciju članstva Udruge, skrbi o načinu uplate članarine na račun Udruge te vodi evidenciju uplaćenih članarina,
– provodi stalnu skrb o pravilnom financijskom poslovanju u skladu s pravilima financijske struke i odredbama ovog Statuta,
– obavezan je o svakoj financijskoj transakciji Udruge dati obavijest Predsjedniku i dopredsjedniku, a ovisno o konkretnom slučaju (promet većim novčanim iznosima) zatražiti pisanu suglasnost Predsjednika, dopredsjednika ili Izvršnog odbora Udruge,
– osobno je odgovoran za poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i pravilno financijsko poslovanje i podnosi izvješće o svom radu i stanju financija na sjednici Izvršnog odbora Udruge,
– priprema prijedlog godišnjeg financijskog plana Udruge, a o njegovom ostvarenju podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini Udruge,
– posredstvom Izvršnog odbora predlaže visinu godišnje članarine za članove Udruge,
– materijalno-financijsko poslovanje Udruge vodi se putem žiro računa Udruge,
(2) Tajnika Udruge na prijedlog Izvršnog odbora imenuje Skupština Udruge na mandat od četiri godine. Protekom mandata može biti ponovo biran,
(3) Za svoj rad tajnik odgovara Predsjedniku, dopredsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.
NADZORNI ODBOR UDRUGE
Članak 39.
(1) Nadzorni odbor nadzorno je Tijelo Udruge.
(2) Nadzorni odbor čine tri člana Udruge birana na Skupštini Udruge javnim glasovanjem. Kandidat koji osvoji najveći broj glasova predsjednik je Nadzornog odbora, a ostali birani članovi su članovi Nadzornog odbora.
(3) Član Nadzornog odbora Udruge ne može istodobno biti član nekog drugog tijela Udruge.
(4) Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojemu radu.
(5) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, najmanje jednom u šest mjeseci, a prema potrebi i češće. Sjednica je pravovaljana ako je na njoj prisutno više od polovice članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora na sjednici.
(6) Za svoj je rad Nadzorni odbor odgovoran i podnosi izvješće o radu Predsjedniku Udruge, dopredsjedniku, Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.
(7) U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju dužnosnika i tijela Udruge, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvješćuje Predsjednika Udruge, Izvršni odbor Udruge i Skupštinu Udruge, uz prijedlog mjera i postupaka s ciljem sprječavanja takvog stanja.
(8) Članovi Nadzornog odbora samostalno su tijelo Udruge, ali i oni podliježu stegovnim normama i jurisdikciji Suda časti Udruge.
(9) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a njihov se izbor može ponoviti.
Članak 40.
(1) Nadzorni odbor Udruge:
– nadzire rad svih Tijela Udruge najmanje jednom u šest mjeseci,
– nadzire materijalno-financijsko poslovanje, gospodarenje imovinom Udruge najmanje jednom polugodišnje, za što može angažirati neovisne financijske revizore,
– prema potrebi i na zahtjev Tijela Udruge, Nadzorni odbor može nenajavljeno izvršiti nadzor pravilnosti i zakonitosti djelovanja određenih tijela i dužnosnika Udruge te o zatečenom stanju odmah sastaviti izvješće koje dostavlja na uvid nadležnim tijelima i Predsjedniku Udruge i Tijelu nad kojim je obavljen nadzor.
(2) Nadzorni odbor može samostalno pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti protiv dužnosnika, predsjednika i članova Tijela ili članova Udruge, ako su za to stečeni uvjeti predviđeni ovim Statutom.
(3) Nadzorni je odbor nadležan i za sporove nastale u vezi izbora članova i dužnosnika na izbornoj Skupštini Udruge.
SUD ČASTI UDRUGE
Članak 41.
(1) Sud časti tijelo je Udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i općih akata Udruge.
(2) Povreda odredbi podrazumijeva povredu prava ili povredu obaveza članova tijela Udruge ili dužnosnika Udruge.
Članak 42.
(1) Sud časti ima tri člana: predsjednika i dva člana.
(2) Sve članove Suda časti bira Skupština Udruge javnim glasovanjem. Kandidat koji osvoji najveći broj glasova predsjednik je Suda časti, a članovi su druga dva kandidata s najvećim brojem glasova.
(3) Član Suda časti ne može istodobno biti član drugog Tijela Udruge ili dužnosnik Udruge.
(4) Sud časti donosi Poslovnik o svojem radu.
(5) Sud časti o svome radu podnosi izvješće Predsjedniku, dopredsjedniku i Skupštini Udruge.
(6) Mandat članova Suda časti traje četiri godine i može se ponoviti.
Članak 43.
(1) Sud časti:
– vodi stegovne postupke prema posebnom Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti članova Udruge,
– odlučuje o prizivima članova Udruge,
(2) Sud časti Udruge u suđenju je neovisan i podložan pravilima ovog Statuta.
(3) Sud časti postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih tijela i dužnosnika Udruge.
(4) Sud časti sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
STEGOVNI POSTUPAK I STEGOVNE MJERE
Članak 44.
(1) Protiv člana Udruge koji djeluje protiv zaključaka i odluka nadležnih tijela Udruge, nanoseći time materijalnu ili nematerijalnu štetu Udruzi, nečasno se ponaša ili grubo i svjesno krši odredbe ovog Statuta, pokreće se stegovni postupak na prijedlog Predsjednika, dopredsjednika ili Tijela Udruge.
(2) Predsjednik Udruge, dopredsjednik ili Tijelo koje je pokrenulo stegovni postupak ima položaj stranke u stegovnom postupku.
(3) Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice koje su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze koje su stranke predložile.
(4) Teret dokazivanja činjenica leži na podnositelju zahtjeva.
(5) Stegovni postupak završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.
(6) Odluka Suda časti konačna je i izvršna.
(7) U stegovnom se postupku mogu izreći stegovne mjere:
– opomena,
– privremeno oduzimanje prava na obnašanje nekih ili svih dužnosti u tijelima Udruge,
– privremena suspenzija članskih prava,
– isključenje iz članstva.
(8) Opomena se izriče za lakše povrede članskih obveza.
(9) Privremeno oduzimanje dužnosti može se izreći članu za opetovano činjenje lakših povreda odredbi ovog Statuta i općih akata Udruge.
(10) Suspenzija članskih prava, odnosno isključenje iz članstva, izriče se članu koji je namjerno počinio težu povredu odredbi Statuta i općih akata Udruge.
Članak 45.
(1) Teže povrede odredbi Statuta i općih akata označuje namjerno postupanje člana Udruge:
– koje je izazvalo teže posljedice po ugled i interes Udruge,
– koje je izazvalo veliku materijalnu štetu,
– koje je protivno ciljevima, planu i programu djelovanja Udruge te grubo kršenje odredbi ovog Statuta u pogledu ustroja i nadležnosti tijela i dužnosnika Udruge.
(2) Kvalifikaciju težine stegovne povrede daje Sud časti.
(3) Članu Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak radi teže povrede, članska prava miruju.
NAČIN IZBORA TIJELA I DUŽNOSNIKA UDRUGE
Članak 46.
(1) Predsjednika,dopredsjednika i ostala tijela Udruge na prijedlog Izvršnog odbora bira Skupština Udruge javnim glasovanjem (pojedinačno).
KANDIDIRANJE I SASTAVLJANJE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR U TIJELA I DUŽNOSNIKA UDRUGE
Članak 47.
(1) Listu kandidata za članove,Predsjednika i dopredsjednika tijela i dužnosnika Udruge predlaže Izvršni odbor Udruge na Skupštini Udruge.
(2) Nakon izričitog i javnog prihvaćanja kandidature sastavlja se po abecednom redu prezimena kandidata konačna lista kandidata za tijela i dužnosnike Udruge
IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE
Članak 48.
(1) Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla:
– obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti,
– dotacijom iz državnog proračuna i proračuna fondova,
– dragovoljnim prilozima,
– darivanjem,
– članarinom.
(2) Imovinu Udruge čine i druge pokretne i nepokretne stvari te druga imovinska prava. Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo radi ostvarenja ciljeva Udruge.
(3) Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija putem ovlaštene pravne ili fizičke osobe s kojom Udruga sklapa ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE
Članak 49.
(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.
(2) U slučaju da Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine, protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne Skupštine ista nije održana, pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije.
Članak 50.
(1) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.
(2) Postupak likvidacije Udruge provodi likvidator.
(3) Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
(4) Likvidator zastupa udrugu i upisuje se u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije udruge.
Članak 51.
(1) U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se Udruge, nakon namirenja vjerovnika i troškova koji nastanu, predaje udruzi srodne djelatnosti, a na temelju odluke Skupštine. Ako se to ne može provesti, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.
PRIZNANJA I ZAHVALNICE UDRUGE
Članak 52.
(1) Predsjednik Udruge može, na svečan način, dodijeliti zaslužnim pojedincima, pravnim osobama i državnim institucijama priznanje i zahvalnice za njihov doprinos i pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruge.
(2) Izvršni odbor Udruge utvrđuje mjerila za dodjelu zahvalnica i priznanja.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 53.
(1) Sporovi i sukobi interesa u načelu se rješavaju u dobroj vjeri kroz rad Tijela Udruge. U slučaju nemogućnosti rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
(2) Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Udruge.
(3) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.
PREDSJEDNIK UDRUGE
Zdenko Ostović
Zagreb, 05. svibnja 2018.